Képzéseink .:. Önálló bírósági végrehajtói szakterület

Általános információk

Képzési program 2019.

A bírósági végrehajtói szakvizsga és a bírósági végrehajtási ügyintézői vizsga követelményrendszere

Bírósági végrehajtói szakvizsga és bírósági végrehajtási ügyintézői vizsga időpontjai 2019.


Általános információk

Tisztelt Érdeklődő!

 

A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Vht.) 241/A. § (1) bekezdése alapján a végrehajtó, a végrehajtó-helyettes és a végrehajtójelölt köteles a jogszabályban meghatározott szerv képzésein és továbbképzésein részt venni.

 

 A kormányzati szerkezetátalakítással összefüggő jogszabályi változások eredményeként az önálló bírósági végrehajtók – önálló bírósági végrehajtó helyettesek és önálló bírósági végrehajtójelöltek – képzését és továbbképzését az Igazságügyi Szolgálatok Jogakadémiája (továbbiakban: Jogakadémia) szervezi a 362/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdés alapján.

 

 

Végrehajtói szakvizsgára felkészülést elősegítő oktatás

A bírósági végrehajtás szervezetéről szóló 16/2001. (X.26.) IM rendelet III. fejezete rendelkezik a szakvizsgáról. A szakvizsga célja, hogy a bírósági végrehajtó feladatkörének ellátásához szükséges elméleti ismereteiről, gyakorlati szaktudásáról és jogalkalmazási készségéről számot adjon. A szakvizsgára való felkészülést elősegítő rendszeres oktatásról az önálló bírósági végrehajtójelöltek (továbbiakban: végrehajtójelölt) esetén a Jogakadémia gondoskodik.

 

A 20/A. §-a szerint  a végrehajtójelölt köteles 2 szemeszteres, 20 előadásból álló képzésen részt venni. Amennyiben a végrehajtójelölt 4 előadásnál többről hiányzik, köteles a képzést megismételni.

A szakvizsgát a Bírósági Végrehajtási Szakvizsga Bizottság tagjaiból, a Jogakadémia által esetenként kijelölt vizsgabizottság előtt kell letenni.

 

A 22. § (1) bekezdése alapján az a személy jelentkezhet bírósági végrehajtói szakvizsgára, aki

„a) egyéves végrehajtójelölti szakmai gyakorlatot szerzett és a végrehajtójelölti képzésen való részvételét tanúsítvánnyal igazolja, vagy

b) jogi szakvizsgával rendelkezik.”

 

Képzésre történő jelentkezés

A képzésekre a Jogakadémia honlapjának címoldalán, a regisztrációs felületen tud jelentkezni.

 

A képzések alóli mentesség szabályai

A rendelet 76. § (3) bekezdése alapján azon végrehajtójelöltnek, aki 2015. január 1. és 2015. december 21. között részt vett a kamara által szervezett, a végrehajtói szakvizsgára felkészülést elősegítő oktatáson, a kamara igazolást állít ki. Amennyiben a végrehajtójelölt a végrehajtói szakvizsgára történő jelentkezési kérelméhez csatolja a kamara által kiállított igazolást, úgy mentesül a 20/A. §-ban előírt képzési kötelezettség alól.

 

 

Képzési program 2019.

 

 

Önálló Bírósági Végrehajtójelölti Képzés

 

A képzés helyszíne: Magyar Bírósági Végrehajtói Kar Színházterme

Címe: 1146 Budapest, Cházár András u.13.

 

Tíz alkalommal kerül megrendezésre a végrehajtójelölti képzés.

Az előadások időpontjai a következőek:

I. félév:

2019. március 06.

2019. március 20.

2019. április 03.

2019. április 17.

2019. május 08.

 

II. félév:

2019. szeptember 11.

2019. szeptember 25.

2019. október 09.

2019. október 30.

2019. november 13.

A bírósági végrehajtói szakvizsga és a bírósági végrehajtási ügyintézői vizsga követelményrendszere

 

Bírósági végrehajtói szakvizsgára jelentkezők

 

A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Vht.) 233. § (1) bekezdése alapján -jogi szakvizsgával nem rendelkező személyek esetén- az nevezhető ki önálló bírósági végrehajtóvá, aki - az egyéb jogszabályi feltételek teljesítése mellett - a bírósági végrehajtói szakvizsgát letette.

A Vht. 306/J. és 306/K. § értelmében azon önálló bírósági végrehajtók és önálló bírósági végrehajtó-helyettesek, akik 2015. szeptember 1. napján végrehajtói szakvizsgával nem rendelkeznek, legkésőbb 2017. március 31-ig kell ezen kötelezettségüknek eleget tenniük. Azon önálló  bírósági végrehajtók és önálló bírósági végrehajtó-helyettesek, akiket 2015. szeptember 1. és 2017. december 1. között neveztek ki, és végrehajtói szakvizsgával nem rendelkeznek, fentebbi kötelezettségüknek legkésőbb a kinevezésüktől számított 1 éven belül kell eleget tenniük.

A Vht. 307. § (2) bekezdésének e) pontja úgy rendelkezik, hogy a végrehajtói szakvizsga és a végrehajtási ügyintézői vizsga szabályait az igazságügyért felelős miniszter rendeletben állapítja meg.

A bírósági végrehajtás szervezetéről szóló 16/2001. (X. 26.) IM rendelet (a továbbiakban: rendelet). III. fejezete rendelkezik a bírósági végrehajtói szakvizsga és a bírósági végrehajtási ügyintézői vizsga (továbbiakban együtt: szakvizsga) jelentkezésére, lefolytatására, díjára stb. vonatkozó szabályokat.

2016. július 1-jétől a 362/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdés alapján az Igazságügyi Szolgálatok Jogakadémiája (továbbiakban: a Jogakadémia) szervezi a szakvizsgát.

A szakvizsgát a Jogakadémia által esetenként kijelölt 5 tagú Bírósági Végrehajtási Szakvizsga Bizottság előtt kell letenni. A Jogakadémia félévente tűz ki szakvizsgát, azonban ha a szakvizsgára jelentkezők nagyobb száma indokolttá teszi, további vizsgaidőpontokat jelöl ki.

 

Bírósági végrehajtói szakvizsgára az jelentkezhet, aki egyéves végrehajtójelölti szakmai gyakorlatot és a végrehajtójelölti képzésen való részvételét tanúsítvánnyal igazolja, vagy jogi szakvizsgával rendelkezik.

 

A jelentkezéssel egyidejűleg a Jogakadémia honlapjára a következőket kell feltölteni a vizsgaidőpontját megelőzően 14 nappal legkésőbb:

 1. középfokú iskolai végzettséget, vagy a jogi szakvizsga letételét igazoló eredeti bizonyítványt vagy hiteles másolatát
 2. szakmai gyakorlat teljesítéséről szóló igazolást (a Kar Hivatali szerve igazolja)
 3. szakvizsgára készített, formai és tartalmi követelményeknek megfelelő írásbeli vizsgamunkát (szakdolgozat)

 

A jelentkezést követően a Jogakadémia honlapjára feltöltendő dokumentum:

4.  A jelentkezésről azonnali visszajelzést kap a "Jelentkezés" felületén, illetve az Ön által megadott e-mail címen, a végrehajtói szakvizsga díját tartalmazó "díjbekérővel" együtt. Az átutalást követően, a befizetésről szóló másolatot/igazolást a " Korábbi jelentkezések, feltöltések, eredmények" menüpontba kérjük feltölteni. A jelentkezés ekkor válik érvényessé!

5.  A jelentkezés elfogadásáról, az előírt feltételek ellenőrzését követően, e-mailban kap értesítést.

 

A szakdolgozatot valamely, a 8002/2001. (IK 12.) IM tájékoztató II. fejezetének 1. pontjában megjelölt témakörben kell elkészíteni. A szakdolgozathoz a Plágium Nyilatkozatot mellékelni szükséges.

 

A bírósági végrehajtói szakvizsga tárgyai:

a) a bírósági végrehajtásról szóló törvény és a bírósági végrehajtásra vonatkozó egyéb jogszabályok,

b) a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól, az adózás rendjéről, valamint a természetes személyek adósságrendezéséről szóló törvény végrehajtásra vonatkozó rendelkezései,

c) a zálogtárgyak értékesítésére vonatkozó jogszabályok,

d) a bírósági végrehajtói ügyvitel és pénzkezelés,

e) a bírósági végrehajtói díjszabás,

f) az Alaptörvény főbb rendelkezései, továbbá az igazságügyi szervezetre és az igazságügyi alkalmazottak szolgálati viszonyára vonatkozó főbb szabályok,

g) a bírósági végrehajtói tevékenység ellátásához szükséges jogi alapismeretek (a Polgári Törvényköny, a polgári perrendtartásról szóló törvény, a Büntető Törvénykönvy, a büntető eljárásjogról szóló törvény, a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló törvény, valamint a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló törvény).

 

 Tárgykörök a bírósági végrehajtói szakvizsga írásbeli vizsgamunkájához

 1. Ingóárverés gyakorlati megközelítésben
 2. Speciális eljárások az ingóvégrehajtásban
 3. Az ingatlanárverés intézményének fejlődése
 4. Az ingatlan-nyilvántartás igénybevétele a bírósági végrehajtási eljárás során
 5. A bírósági végrehajtás és a felszámolás kapcsolata - jogszabályi háttér és gyakorlati kérdések
 6. A közigazgatási és bírósági végrehajtás szabályainak és gyakorlatának összehasonlítása
 7. Végrehajtás pénzügyi intézménynél elhelyezett összegekre
 8. A követelések kielégítésének sorrendje, felosztási terv
 9. A polgári perrendtartás szabályainak alkalmazása a bírósági végrehajtás során
 10. A bírósági végrehajtói intézmény a magyar jogfejlődés történetében
 11. A bírósági végrehajtási szervezet igazgatása
 12. A bírósági végrehajtói önkormányzat tevékenysége
 13. A bírósági végrehajtási jog fejlődése Magyarországon 1954-ig
 14. A bírósági végrehajtási jog fejlődése Magyarországon 1955 után
 15. A bírósági végrehajtás egységesítésére irányuló törekvések az Európai Unióban
 16. Az emberi jogok érvényesítése a bírósági végrehajtásban

 

A vizsgára való jelentkezést a Jogakadémia honlapjának címoldalán, a regisztrációs felületen tudja megkezdeni.

A regisztrációt követően be kell jelentkeznie a honlapra, ezt követően a feltüntetett vizsgaidőpontok közül az Önnek megfelelőre jelentkeznie kell.

 

Bírósági végrehajtási ügyintézői vizsgára jelentkezők

 

A Vht. 263. § (2) bekezdés szerint bírósági végrehajtási ügyintézővé történő kinevezés egyik feltétele, hogy a kinevezendő személy bírósági végrehajtási ügyintézői vizsgával rendelkezzen. A Vht. 307. § (2) bekezdésének e) pontja úgy rendelkezik, hogy a végrehajtói szakvizsga és a végrehajtási ügyintézői vizsga szabályait az igazságügyért felelős miniszter rendeletben állapítja meg.

A bírósági végrehajtás szervezetéről szóló 16/2001. (X. 26.) IM rendelet (a továbbiakban: rendelet). III. fejezete rendelkezik a bírósági végrehajtói szakvizsga és a bírósági végrehajtási ügyintézői vizsga (továbbiakban együtt: szakvizsga) jelentkezésére, lefolytatására, díjára stb. vonatkozó szabályokat.

2016. július 1-jétől a 362/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdés alapján az Igazságügyi Szolgálatok Jogakadémiája (továbbiakban: a Jogakadémia) szervezi a szakvizsgát.

A szakvizsgát a Jogakadémia által esetenként kijelölt 5 tagú Bírósági Végrehajtási Szakvizsga Bizottság előtt kell letenni. A Jogakadémia félévente tűz ki szakvizsgát, azonban ha a szakvizsgára jelentkezők nagyobb száma indokolttá teszi, további vizsgaidőpontokat jelöl ki.

 

Bírósági végrehajtási ügyintézői vizsgára az jelentkezhet, aki középfokú iskolai végzettséggel rendelkezik és végrehajtási ügyintézői feladatkörben egyéves gyakorlatot szerzett, vagy ötéves bírósági végrehajtói gyakorlattal rendelkezik.

 

A jelentkezéssel egyidejűleg a Jogakadémia honlapjára a következőket kell feltölteni:

1.) középfokú/felsőfokú iskolai végzettséget igazoló eredeti bizonyítványt vagy hiteles másolatát

2.) szakmai gyakorlat teljesítéséről szóló igazolást (törvényszék elnöke állítja ki)

3.) szakvizsgára készített, formai és tartalmi követelményeknek megfelelő írásbeli vizsgamunkát (szakdolgozat)

 

A jelentkezést követően a Jogakadémia honlapjára feltöltendő dokumentum:

4.) A jelentkezésről azonnali visszajelzést kap a "Jelentkezés" felületén, illetve az Ön által megadott e-mail címen, a végrehajtói szakvizsga díját tartalmazó "díjbekérővel" együtt. Az átutalást követően, a befizetés tényéről szóló másolatot/igazolást a "Korábbi jelentkezések, feltöltések, eredmények" menüpontba kérjük feltölteni. A jelentkezés ekkor válik érvényessé.

5.) A jelentkezés elfogadásáról, az előírt feltételek ellenőrzését követően, e-mailben kap értesítést.

 

A szakdolgozat lehetséges tárgyköreit a 8002/2001. (IK 12.) IM tájékoztató II. fejezetének 2. pontja tartalmazza.  A szakdolgozathoz a Plágium Nyilatkozatot mellékelni szükséges.

 

A bírósági végrehajtási ügyintézői vizsga tárgyai:

a) a bírósági végrehajtásról szóló törvény,

b) a Vht-ban kapott felhatalmazás alapján kibocsátott igazságügy-miniszteri rendeletek,

c) a bírósági ügyviteli és pénzkezelési szabályok,

d) az Alaptörvény főbb rendelkezései, továbbá az igazságügyi szervezetre és az igazságügyi dolgozók szolgálati viszonyára vonatkozó főbb szabályok,

e) a felsorolt szabályokhoz kapcsolódó polgári jogi, polgári eljárásjogi, büntetőjogi, büntető eljárásjogi, közigazgatási jogi és pénzügyi jogi rendelkezések.

 

 Tárgykörök a végrehajtási ügyintézői vizsga írásbeli vizsgamunkájához

 1. A jogorvoslat intézményének alakulása a végrehajtási jogban
 2. A polgári perrendtartás alkalmazása a végrehajtási eljárás során
 3. A bírósági és a végrehajtási ügyvitel
 4. A magyar bírósági szervezet 1990 után, különös tekintettel a bírósági végrehajtás jogintézményeire
 5. A bírósági végrehajtás elrendelése
 6. A bírósági végrehajtás elrendelésének alapjául szolgáló határozatok
 7. Polgári peres és peren kívüli eljárásban történő igényérvényesítés
 8. A bírósági végrehajtási eljárás felfüggesztése és megszüntetése
 9. A zálogjogosult igényérvényesítési lehetőségei a bírósági végrehajtás során
 10. Alkotmánybírósági határozatok és egyéb elvi jellegű döntések a bírósági végrehajtással kapcsolatban
 11. A bírósági végrehajtási jog és a kapcsolódó jogterületek
 12. A bírósági végrehajtási jog fejlődése Magyarországon 1954-ig
 13. A bírósági végrehajtási jog fejlődése Magyarországon 1955 után
 14. A bírósági végrehajtás egységesítésére irányuló törekvések az Európai Unióban.

 

A vizsgára való jelentkezést a Jogakadémia honlapjának címoldalán, a regisztrációs felületen tudja megkezdeni. A regisztrációt követően be kell jelentkeznie a honlapra, ezt követően a feltüntetett vizsgaidőpontok közül az Önnek megfelelőre jelentkeznie kell.

 

A 2018. január 01-től hatályba lépett a bírósági végrehajtással kapcsolatos jogszabályokat a "Vizsgaanyag 2018" felületen lehet letölteni

 

Vizsgaanyag 2018.

 

A szakdolgozat formai és tartalmi követelményei, a szakvizsga menete

A rendelet 25. § (3) bekezdése szerint – mindkét vizsga esetében – a szakdolgozatok terjedelme legalább 48000 karakter, amelybe nem számít bele a fedlap, a tartalomjegyzék, a felhasznált irodalom jegyzéke, valamint azon jogszabályhelyek, valamint azon mellékletek, amelyek nem a szakdolgozat szerzőjének szellemi termékei; a szakdolgozatot 2 példányban {1 eredeti (bekötött) és 1 másolati (spirálozott) példányban} kell megküldeni a Jogakadémia címére. (Igazságügyi Szolgálatok Jogakadémiája 6701 Szeged Pf.: 1231)

 

A szakdolgozat formai követelményei: 

     - a szakdolgozat oldalain a bal oldalon 3 cm-es, a jobb oldalon 2,5 cm-es margót kell hagyni

  - a szakdolgozat szövegét normál, Times New Roman betűtípussal, 12-es betűmérettel és 1,5   sortávolsággal kell készíteni

     - a szakdolgozatban hivatkozni és idézni úgy kell, hogy a forrás egyértelműen azonosítható legyen

     - a forrásokat lábjegyzetben kell megjelölni

   - az Irodalomjegyzékben a felhasznált szakirodalmat, jogszabályokat, illetve a hivatkozott internetes forrásokat fel kell tüntetni.

A vizsgára bocsátásról a Jogakadémia dönt.

A szakdolgozathoz a Plágium nyilatkozatot kérjük hozzáfűzni.​

 

Plágium nyilatkozat

 

A bírósági végrehajtói szakvizsga és a bírósági végrehajtási ügyintéző vizsga díja 25 000,- Ft, a vizsga elhalasztása 6000,- Ft halasztási díj befizetése mellett lehetséges. A közlemény rovatba kérjük feltüntetni: a végrehajtói szakvizsga megnevezést és a felhasználó nevet.

A vizsga összegét az alábbi bankszámlára kérjük átutalni:

Igazságügyi Minisztérium

Magyar Államkincstár

10032000-01397136-00000000

 

Szakvizsga menete

A szakvizsga magyar nyelvű írásbeli és szóbeli vizsgából áll. Az írásbeli vizsgán a vizsgázó gyakorlati feladatot old meg, melyhez jogszabályszöveget használhat. Az írásbeli vizsgára a jelöltnek 2 óra áll rendelkezésre. A szóbeli vizsgán pedig a jogszabályi ismereteiről, a jogszabályok alkalmazásának képességéről ad számot, továbbá ismerteti az írásbeli vizsgamunkáját és válaszol az azzal kapcsolatos kérdésekre.

A szóbeli vizsgák nyilvánosak. A vizsgabizottság zárt tanácskozásban értékeli a vizsgázó teljesítményét, a vizsga eredményét pedig nyilvánosan hirdeti ki. Az eredményesen letett bírósági végrehajtói szakvizsgáról, illetve bírósági végrehajtási ügyintézői vizsgáról a vizsgabizottság oklevelet állít ki. Ha a vizsgázó a vizsgán nem felelt meg, a vizsgabizottság a vizsga megismétlésére utasítja; ezen újabb vizsgára a vizsgázónak a fentebb már részletezett szabályok szerint kell jelentkeznie.

 

 

 

 

 

 

Bírósági végrehajtói szakvizsga és bírósági végrehajtási ügyintézői vizsga időpontjai 2019.

 

A bírósági végrehajtói szakvizsga, bírósági végrehajtási ügyintézői vizsga időpontjai

2019.

 

I. félév:

2019. január 17. Budapest

2019. február 28. Budapest

2019. március 21. Budapest

2019. április 11. Budapest

2019. május 09. Budapest

2019. június 27. Szeged

 

II. félév:

2019. szeptember 19. Budapest

2019. október 17. Budapest

2019. november 14. Budapest

2019. december 05. Szeged

 

 

 
Bejelentkezés képzésre és vizsgára: